Skip to content

Afvoerontstopper Glorix Professional gel 1 liter

Productnummer: 897223
Minimum afname: 1
Prijs per: Fles
€ 2,91 € 3,52 incl. BTW € 8,41
Aantal Prijs
1 € 3,06
6 € 2,91

Op voorraad: 67

Glorix

Omschrijving

  Verwijdert snel en efficiënt de hardnekkigste ontstoppingen.

  Universele gel ontstopper te gebruiken in zowel keukens als badkamers.

  Voor de snelle verwijdering van blokkades in gootstenen, keukens en sanitair leidingen en afvoeren.

  Snelle werking, 15 minuten formule.

  Gel die hecht aan oppervlakken voor betere werking.

  Veilig te gebruiken op alle type leidingen.

  Verwijdert vieze geuren.

  Zinkt door stilstaand water.

  Kindveilige dop voor veilige applicatie.

  Gevarenaanduiding;

  H290 "Kan bijtend zijn voor metalen".

  H302 - Schadelijk bij inslikken.

  H314 "Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel".

  H315 Veroorzaakt huidirritatie.

  H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

  H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

  H410 "Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen".

  H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

  EUH031 "Vormt giftig gas in contact met zuren".

  Veiligheidsvoorschriften;

  P101 "Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden".

  P102 "Buiten het bereik van kinderen houden".

  P260 "Damp niet inademen".

  P280 "Beschermende handschoenen, beschermende kleding en oog- of gelaatsbescherming dragen.

  P301 + P330 + P331 "NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken".

  P303 + P361 + P353 "BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen".

  P305 + P351 + P338 "BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen."

  P310 "Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM (B) of een arts (NL) raadplegen".

  P405 "Achter slot bewaren".

  P501 "Niet gebruikte inhoud als chemisch afval afvoeren".

Specificaties

Voorraad: 67
Lengte: 278 cm
Breedte: 85 cm
Hoogte: 85 cm
Gewicht: 1212 gr
Volume: 2008
Merk: Glorix
ADR code: 8.0 Corrosieve stoffen
Commerciële kleurnaam: Oranje
Garantie: 24 maand
Inhoud (Netto): 1 l
Kleur: Oranje
Kwaliteit: Best
Soort Huishoudschoonmaakmiddelen: Afvoerontstoppingsmiddel
Vorm: Vloeistof
Wijze van verpakking: Flacon